ČASTÉ OTÁZKY

1. Kto a ako sa môže zapojiť do testovania v projekte Eldis-Socio?

V našom projekte testujeme starších a zdravotne znevýhodnených ľudí v sociálnych zariadeniach, resp. v inštitucionálnej starostlivosti. Aktívne oslovujeme Domovy sociálnej starostlivosti, Centrá voľného času, Komunitné centrá a iné zariadenia, v ktorých sú starší, alebo zdravotne znevýhodnení. Poskytujeme im iPady a našu aplikáciu na testovanie, pričom jeden iPad by mal byť pre približne 10 – 15 testovaných.
Ak máte záujem zapojiť do testovania aj Vaše zariadenie, kontaktujte nás mailom, alebo telefonicky: contact@eldis-socio.sk, 0911 160 223.

2. Na aký čas poskytujeme iPady?

Keďže v našom projekte je dôležité pravidelné sledovanie testovaných, ideálne opakovať ich každé 2-3 mesiace, iPad vám necháme na dobu neurčitú.
Prevzatím iPadu sa zaväzujete k testovaniu najmenej 5 ľudí týždenne v aktívnej fáze projektu, ktorá trvá do konca roku 2024. Ak by ste tento záväzok nedodržali, iPad vám môžeme odňať.

3. Ako prebieha úvodná fáza testovania?

Po našom dohovore vám privezieme iPad, všetko vám riadne vysvetlíme a testovanie si s vami vyskúšame. Na našom webe nájdete inštruktážne video s podrobnosťami, aby ste sa mohli uistiť, že postupu rozumiete správne.
Samozrejme, sme tu pre vás, ak budete potrebovať pomôcť. Kontakt na pracovníka, ktorému môžete zavolať v prípade otázok, alebo problémov, obdržíte.

4. Aký je proces testovania a jeho vyhodnotenie?

Na iPade prejdete s testovaným aplikáciu so 45 hrami a 5 videami. V čase, kedy testovaný pracuje na jednotlivých hrách, zbierame dáta na našu platformu (ochrana osobných údajov v ďalšom texte): foto jeho mimiky, reakčný čas, počet chybných opakovaní a sledujeme aj cirkadiánny čas. Pri videách dáta nezbierame. Doporučujeme vám, aby ste si robili poznámky do Záznamu testovaného, napr. o jeho schopnosti pohybu končatín, hlavy, ramien a podobne. Tieto môžete porovnať so záznamami v budúcnosti a získate tak prehľad o stave testovaného. Naše vyhodnotenie cvičení pozostáva z troch možností: cvičenie bolo pre vás ľahké, normálne, ťažké. Testovanie si môžete rozdeliť na niekoľko etáp. Prerušiť testovanie môžete po ukončení ktorejkoľvek hry a vrátiť sa k nemu inokedy.

5. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme my: WELLNEA s. r. o., r. s. p., IČO: 44645643, sídlom: Lichnerova 41, 903 01 Senec, Slovenská republika. Osobné údaje spracovávame na základe § 16 ods. 2 písm. k) Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, „Zákaz spracúvania osobitných kategórií osobných údajov neplatí, ak: spracúvanie je nevyhnutné na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu osobných údajov a ustanovené vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby.“ Osobné údaje spracovávame aj na základe poskytnutého súhlasu dotknutej osoby, ktorá môže tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V našom výskumnom projekte zbierame, z povahy veci, citlivé dáta o testovanom človeku: sledujeme črty jeho tváre, aby sme vedeli rozoznať náznaky prípadnej poruchy, diagnózy. Pri spĺňaní úloh cez kameru iPadu sa odosiela na našu platformu tvár testovaného každé dve sekundy. Sprostredkovateľom v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je správca platformy náš partner v projekte – spoločnosť Everlution s.r.o., ktorá má nadštandardné nastavenie ochrany osobných údajov:
− dáta sú chránené podľa prísnych kritérií vyžadovaných GDPR ako aj ISO27001
− dáta sa nachádzajú iba na serveroch v rámci EÚ
− dáta sa nachádzajú výhradne v AWS (Amazon Web Services), v jednom z najbezpečnejších cloudových riešení na svete
− sú použité silné a moderné kryptografická algoritmy
− dáta sú kryptované pri prenose aj v dátovom úložisku.

Účelom zberu osobných údajov je možnosť skríningu generačných a iných ochorení, akými sú:
demencia, Alzeheimer, poruchy pamäte, učenia, sústredenia, reči a porozumenia, dysfunkcie ako dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, poruchy autistického spektra ap.

Pre účely nášho projektu nepotrebujeme vedieť osobné údaje testovaného ako sú meno a priezvisko. Všetky zbierané údaje sú anonymizované a každý subjekt má pridelené unikátne generované číslo. Toto číslo zadávate do procesu vy, testujúca inštitúcia. Preto doporučujeme, aby testujúca inštitúcia (vy) si zaviedla systém, v ktorom budete mať možnosť identifikácie konkrétneho testovaného subjektu (mimo nami poskytnutého iPadu), kde budete mať priradené meno a priezvisko k číslu subjektu, ktorého testujete. Od nás obdržíte výsledky – doporučenie, plán terapie, resp. plán korekcie, ktoré budú adresované podľa vami poskytnutého čísla testovaného. Po vyhodnotení sa budú fotografie získané počas testovania nenávratne zmazávať. Zozbierané údaje testovaného subjektu sa spracovávajú len po dobu nevyhnutnú. Doba nevyhnutná je čas potrebný na zozbieranie informácii, testovanie, vyhodnotenie testovaného subjektu a poskytnutie výsledkov testu testujúcej inštitúcii. Žiadne údaje podliehajúce GDPR sa z tohoto projektu nebudú poskytovať žiadnemu poskytovateľovi financií tohoto projektu, ani inej tretej strane.

Ak máte viac otázok k tejto problematike, prosíme, kontaktujte nás. Zodpovieme ich najlepšie ako vieme. Záleží nám na vzájomnej dôvere.

6. Čo robiť, ak nastane technický problém?

Spoločne s vami testujeme novú aplikáciu a tak sa pravdepodobne stane, že občas sa vyskytne nejaká chybička. V takom prípade nás kontaktujte čo najskôr, aby sme chybu odstránili a mohli svižne pokračovať v testovaní.

Ďakujeme za spoluprácu a trpezlivosť.

7. Kalibrácia tváre

Ako postupovať v prípade, že testovaný človek má netypickú tvár (napr. paralýza, alebo fyziologické poškodenie časti tváre). Pred spustením testovania je potrebné prejsť tzv. Kalibráciou, kedy sa nastaví poloha iPadu tak, aby riadne snímala tvár testovaného. Počas kalibrácie sa zaznamená netypickosť tváre. pri testovaní by sa tento fakt mal vo výsledkoch zohľadňovať. Takéto situácie budeme pozorne sledovať a vám budeme vďační za včasné upozornenia na takéto prípady.

8. Podpisové práva /poskytuntie súhlasu na testovanie

V prípade, že máte záujem testovať človeka, ktorý bol zbavený svojprávnosti, platí zákon o jeho zastupovaní zákonným zástupcom.

9. Testovanie ľudí s už potvrdenou diagnózou/poruchou

Takéto testovanie je pre nás dôležité – poskytne nám údaje, ktoré veľmi potrebujeme na porovnanie dát v našom výskume. Testovaného človeka s potvrdenou diagnózou/poruchou označujeme špeciálnym kódom. Podrobnosti obdržíte pri prevzatí iPadu, prípadne nás kontaktujte, prosíme.

10. Testovanie ťažko mentálne znevýhodnených ľudí, ľudí s ťažkým zrakovým a/alebo sluchovým postihnutím

Pre tieto skupiny pripravujeme testovanie na zariadeniach v inom škálovaní (interaktívne tabule). Viac podrobností bude k dispozícii neskôr. Na uvedenie tohoto typu testovania vás upozorníme.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte záujem vedieť o tomto projekte viac, môžete nás kontaktovať

Sledujte Eldis Socio na sociálnych sieťach