DIGITALIZÁCIA PRE STARŠÍCH A OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

 

Projekt č. BIN 01_2021_003 „ELDIS-SOCIO (Digitalisation for Elderly and persons with disabilities in social services)“ podporeného v rámci programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP.

ELDIS-SOCIO získal grant z Nórska v sume 1 457 009 €. Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt, ktorý trvá 19 mesiacov (1.10.2022 – 30.4.2024), má za cieľ vyvinúť 50 online hier zameraných na diagnostiku a plán terapie, korekcie a tréning rôznych mentálnych funkcií, ako sú pamäť, pozornosť, myslenie, reč, emocionalita, vôľa, motivácia a pod.pre ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov, ako aj deti so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi potrebami.

V procese tvorby hier využívame poznatky neuropsychológie, ktoré pomocou algoritmov transformujeme vo forme rôznych hier, úloh a zábavných kvízov do štandardizovaných výsledkov, ktoré sú smerodajné pre ďalšiu starostlivosť odborníkov – psychológov, sociálnych pracovníci, sestry a spolupracujúci lekári.

Vývoj predpokladá aj zapojenie prvkov hrania, umelej inteligencie či virtuálnej reality. Aplikácia bude pilotne testovaná na 100 repasovaných tabletoch na podporu zelenej ekonomiky, ktoré budú venované domovom sociálnych služieb, školám pre deti so zdravotným znevýhodnením, ale aj seniorom žijúcim v domácnostiach. Našou ambíciou je testovať aplikáciu na tisícke účastníkov a štandardizovať ich ako oficiálnu psychodiagnostickú metódu na základe porovnania s intaktnou bežnou populáciou.

Názov míľnika

Vzťah k aktivite

Všeobecná klasifikácia

Dôležitosť

Začiatok

Koniec

Interom, Final Evaluation, Audit

Projektový manažment, Aktivita 1,3

Súvisiace

s publiciitou

Zásadná

10/2022

04/2024

Tvorba aplikácie

Aktivita 1,2

Súvisiace

s publiciitou

Zásadná

10/2022

04/2024

Realizácia Biznis plánu

Aktivita 3

Súvisiace

s publiciitou

Zásadná

10/2022

04/2024

Realizácia Komunikačného plánu

Aktivita 4

Súvisiace

s publicitou

Zásadná

10/2022

04/2024

UKÁŽKA APLIKÁCIE

Digitalizácia zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb zvyčajne spadá pod súhrnný pojem „technológia sociálnej starostlivosti“.

WELFARE TECHNOLOGY

Welfare technology, čo je bežný severský termín pre technológiu používanú na kontrolu životného prostredia, bezpečnosť a pohodu, najmä pre starších a zdravotne postihnutých ľudí. Podobným pojmom je technológia Ambient Assisted Living (AAL)2. Typická definícia znie: „Technológia sociálnej starostlivosti je technológia, ktorá môže používateľom pomáhať a pomáhať im v ich každodennom živote. Príkladom sociálnej technológie sú inteligentné pomôcky ako čistiace roboty, senzory v odevoch, inteligentné domácnosti atď.

Pojem welfare technology sa používa najmä v severských krajinách, zatiaľ čo v Európe je bežnejší pojem Ambient Assisted Living (AAL). To môže odrážať prístup severských krajín k sociálnemu štátu a sociálnym službám a myšlienku, že takáto technológia bude dôležitou integrovanou súčasťou takýchto služieb, ako sú dnešné asistenčné technológie.

Spoločným úsilím k zelenej,
konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

INFORMÁCIA O OTVÁRACEJ KONFERENCII

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera vydaná Správcom programu – Výskumnou agentúrou, verzia 1.1
Dátum účinnosti: 13.12.2022
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/component/jdownloads/send/102-granty-ehp-a-norska-sk-en/1213-prirucka-pre-prijimatela-a-projektoveho-partnera-platna-od-13-12-2022

Noŕske granty predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a sociálnych rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Nórske granty sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte záujem vedieť o tomto projekte viac, môžete nás kontaktovať

Sledujte Eldis Socio na sociálnych sieťach