DIGITALIZÁCIA PRE STARŠÍCH A OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Projekt, ktorý trvá 19 mesiacov (1.10.2022 – 30.4.2024), má za cieľ vyvinúť 50 online hier zameraných na diagnostiku a plán terapie, korekcie a tréning rôznych mentálnych funkcií, ako sú pamäť, pozornosť, myslenie, reč, emocionalita, vôľa, motivácia a pod.pre ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov, ako aj deti so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi potrebami.

V procese tvorby hier využívame poznatky neuropsychológie, ktoré pomocou algoritmov transformujeme vo forme rôznych hier, úloh a zábavných kvízov do štandardizovaných výsledkov, ktoré sú smerodajné pre ďalšiu starostlivosť odborníkov – psychológov, sociálnych pracovníci, sestry a spolupracujúci lekári.

Vývoj predpokladá aj zapojenie prvkov hrania, umelej inteligencie či virtuálnej reality. Aplikácia bude pilotne testovaná na 100 repasovaných tabletoch na podporu zelenej ekonomiky, ktoré budú venované domovom sociálnych služieb, školám pre deti so zdravotným znevýhodnením, ale aj seniorom žijúcim v domácnostiach. Našou ambíciou je testovať aplikáciu na tisícke účastníkov a štandardizovať ich ako oficiálnu psychodiagnostickú metódu na základe porovnania s intaktnou bežnou populáciou.

UKÁŽKA APLIKÁCIE

Prezentácia 10.2023

Spoločným úsilím k zelenej,
konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

INFORMÁCIA O OTVÁRACEJ KONFERENCII

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera vydaná Správcom programu – Výskumnou agentúrou, verzia 1.1
Dátum účinnosti: 13.12.2022
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/component/jdownloads/send/102-granty-ehp-a-norska-sk-en/1213-prirucka-pre-prijimatela-a-projektoveho-partnera-platna-od-13-12-2022

Noŕske granty predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a sociálnych rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Nórske granty sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte záujem vedieť o tomto projekte viac, môžete nás kontaktovať

Sledujte Eldis Socio na sociálnych sieťach